Szabályzat


Az SMS-chat szolgáltatás
Általános Szerződési Feltételei:

Az üzemeltető:

A szolgáltatás technikai üzemeltetője közvetítő szolgáltatóként  az Intermedia 2000 Kft.

 Az Üzemeltető közvetítő szolgáltatóként a szolgáltatás technikai feltételeinek megteremtését, a szolgáltatáshoz való hozzáférést, illetőleg műszaki színvonalának folyamatos fenntartását biztosítja.  A szolgáltatás tartalmi megfelelőssége, az erre vonatkozó jogszabályok megtartásának kötelezettsége a mindenkori tartalomszolgáltatót (az SMS-chat szolgáltatás tartalmait szerződés alapján nyújtó gazdasági társaságot, szervezetet, vagy magánszemélyt) terheli.

Az ÁSZF érvényessége és hatálya

A Szolgáltatás az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései alapján kerül kialakításra.
Az ÁSZF hatálya a teljes szolgáltatásra, valamint annak a jövőbeni módosításaira is kiterjed.
Az ÁSZF-ben rögzített szabályok kötelező erejűek minden felhasználóra, akik a szolgáltatás igénybevételével ismerik el, ezen rendelkezéseket magukra nézve kötelezőnek.
Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket kiegészítse vagy megváltoztassa. Az Üzemeltető az ÁSZF szabályait minden módosítást követően egységes szerkezetbe foglalja, majd pedig annak a Felhasználók számára történő hozzáférését folyamatosan biztosítja az interneten. A módosítás a közzétételtől hatályos.
Az Üzemeltető jogosult arra, hogy minden olyan esetben, amikor  szerződésszegő magatartást tanúsít a Felhasználó, felmondást alkalmazzon és a Felhasználót azonnali hatállyal a használatból kizárja. Minden ebből keletkező hátrány a Felhasználót terheli és az Üzemeltetőnek illetve harmadik személynek az emiatt esetleg okozott kárát teljes egészében köteles megtéríteni.
A szolgáltatás igénybevételének feltételei:
Az ÁSZF rendelkezéseinek megismerése és annak rögzített elfogadása a szolgáltatás igénybevétele útján, ráutaló magatartással
·         felhasználó esetében a betöltött 18. életév.    
·         A szolgáltatás igénybevétele útján a felhasználó adatkezelési hozzájárulásának megadása.
·          A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés (a továbbiakban Szerződés) az Üzemeltető és a Felhasználó között a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyve (a továbbiakban Ptk.) 216. § (1). bek. alapján ráutaló magatartással, a tényleges igénybevétellel jön létre.
·          A Szerződés az emeltdíjas telefonszámokra  történt első SMS üzenet Felhasználó általi elküldésével, illetve az internetes ajánlat megjelenésével egyidejűleg lép hatályba.
A létrejött szerződés tartalmát az ÁSZF rendelkezései, valamint az aktuális szolgáltatásra vonatkozó marketing ajánlat és díjtájékoztató jelenti azzal, hogy utóbbiak tartalma nem lehet ellentétes az ÁSZF rendelkezéseivel.

A Szolgáltatás részei s tartalmának biztosítása

Az Üzemeltető által üzemeltetett szolgáltatás magában foglalja az összes LIVE Chat típusú szolgáltatást, illetve a weboldalakon történő chat alapú szolgáltatásokat. A szolgáltatást különböző gazdasági társaságok, szervezetek vagy magánszemélyek (a továbbiakban Tartalomszolgáltatók) működtetik. A szolgáltatás minden felhasználó számára lehetőséget biztosít egy teljesen anonim, más személyekkel SMS-en keresztül folytatott kommunikációra.
 

A díjak közlése

A Szolgáltatás díját az Üzemeltető köteles a felhasználóval egyértelműen közölni. A pontos díjak az adott marketingajánlatban kerülnek meghirdetésre, azok a reklám tevékenység részét képezik és az eseti ajánlat elfogadását, azaz a szolgáltatás igénybevételét követően válnak a szerződés részévé. A www.szexorigo.hu weboldalon hirdetett szolgáltatás ára 259,84 Ft + áfa.

Az Üzemeltető feladata a Szolgáltatás biztosításában

Az Üzemeltető csupán a Szolgáltatáshoz való műszaki hozzáférést biztosítja. A szolgáltatott tartalomra vonatkozó minden felelősség a Tartalomszolgáltatót terheli, illetőleg azt a Tartalomszolgáltató és a Felhasználó között létrejött esetleges további megállapodás rendezi.

A Felhasználó személyes adatainak kezelése

A Szolgáltatás nyújtása során a Tartalomszolgáltató, vagy Üzemeltető a személyes információkat és adatokat bizalmasan kezeli s azokat – az ÁSZF-ben szabályozott kivételektől eltekintve - semmilyen körülmények között nem szolgáltatja ki harmadik fél, vagy akár a Szolgáltatásban résztvevő másik partner számára és kötelezi magát, hogy ezen kötelezettséget a Partner vagy egyéb alvállalkozókkal szemben is érvényesíti. A Tartalomszolgáltató, vagy Üzemeltető nem kötelezhető a személyes adatok és tartalom kiadására még abban az esetben sem, ha ezt a felhasználó kinyilvánítja.

Az Üzemeltető felelőssége a Szolgáltatás műszaki hozzáférhetőségének biztosításáért

A Szolgáltatás elérhetősége számos számítástechnikai és egyéb műszaki berendezés elérhetőségétől függ, melyek működése részben független az Üzemeltető tevékenységétől. Erre tekintettel előfordulhat, hogy az internet bizonyos körülmények között,( például  jelentős eseti hírforgalommal járó regionális vagy globális eseménykor, esetleg harmadik fél által üzemeltetett fontos hálózati elemek, vagy összekapcsolási pontok meghibásodása esetén túlterhelt, amely esetekben,) hogy az SMS-küldés vagy fogadás esetlegesen átmenetileg szünetel.
Az Üzemeltető a tőle elvárható módon mindent megtesz annak érdekében, hogy a felhasználói kör bővülésére tekintettel kapacitását folyamatosan növelje, azonban állandó hozzáférést – a rajta kívülálló okok miatt – nem minden  esetben tud biztosítani. Az Üzemeltető erre tekintettel nem szavatolja sem a szolgáltatás szünetmentességét, sem egy garantált, legalacsonyabb átviteli sebességet, a szolgáltatásokat a hozzáférhetőség függvényében kínálja, amit a Felhasználó és a Partner tudomásul vesz és nyugtáz.

A szolgáltatás rendeltetésszerű igénybevétele

A Felhasználó kötelezi magát Magyarország mindenkori jogszabályainak, illetve az esetlegesen külföldi tartózkodási helyéből kifolyólag, amennyiben más állam joghatósága alá tartozik, az adott állam jogszabályainak betartására. A Felhasználó a szerződéskötéssel elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket.
A Felhasználó kötelezi magát olyan tevékenységtől való tartózkodásra, mely mások jogait sérti, vagy tartalmuk alapján rágalmazóak, sértőek.         
Erőszakos cselekményekre ösztönöznek,  késztetnek vagy bagatellizálnak, azokra buzdítóak, szélsőséges politikai, rasszista tartalmúak. Idegengyűlöletről szólnak,  alkalmasak arra, hogy gyermekeket vagy fiatalkorúakat erkölcsileg vagy más módon veszélyeztessenek.                                                                   
A felhasználónak tilos más chat-résztvevőket vagy harmadik személyt, illetve közösséget zaklatni, fenyegetni, rágalmazni, vagy egyéb kellemetlenséget okozni. A felhasználó felelősséggel tartozik más felhasználónak, harmadik személynek, vagy az Üzemeltetőnek illetve a Partnernek általa okozott kárért. A felhasználó továbbá kötelezi magát arra, hogy nem tanúsít olyan magatartást, amellyel az Üzemeltető jóhírét sérti. A felhasználónak különösen tilos illegális pornográfiát, vagy egyéb illegális tartalmat az Üzemeltető rendszerén keresztül felkínálni vagy ezek után érdeklődni. Az Üzemeltető a hozzáférést azonnal letilthatja, ha egy vagy több felhasználóról alapos okkal feltételezhető, hogy jogszabályba vagy az ÁSZF-be ütköző tevékenységet folytat, és a szabálysértőket az összes szolgáltatásból kizárhatja.
A Szolgáltatással kapcsolatos esetleges panaszok kezelése munkanapokon 72 óran belül történik. Amennyiben a panasz munkaszüneti napon kerül leadásra, akkor a következő munkanaptól számított 72 órán belül történik a feldolgozás. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás nyújtása során az üzenetváltásban (chat-elésben) operátorok animációs, moderációs célból vesznek részt.                                                                                              
Tudomásul veszi, hogy a fenti okból a Szolgáltatást kiegészítő fényképfelvételek és bemutatkozó szövegek illusztrációk, nem feltétlenül az üzenet szerzőjét vagy a megjelölt chat partnert ábrázolják. Ezen profilok zöld jelzéssel vannak ellátva. A pirossal jelölt profilok esetén az adott profil megalkotója felelős a feltöltött kép(ek)ért és üzenetei valóságtartalmáért. Ebből eredően tehát a felhasználó amiatt, hogy az üzenetet nem az általa elképzelt vagy válaszadóként kiválasztott személytől kapta, vagy az illusztráció nem az üzenet szerzőjét, vagy a partnerként megjelölt személyt ábrázolja, semmiféle igénnyel nem léphet fel az Üzemeltetővel szemben.
Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a üzenők (chat-elők) által tett, részben vagy egészben valótlan kijelentésekért. Tekintettel arra, hogy az Üzemeltető által elérhetővé tett szolgáltatás egy virtuális közösség létrehozására irányul, az Üzemeltető nyomatékosan felhívja a figyelmet arra, hogy Felhasználónak tilos az SMS-chat-ben olyan információk megadása, mely kilétének felfedésére alkalmas (pl. családnév, postai cím, e-mail cím, mobil- vagy vezetékes szám, közösségi média adatlap). Az Üzemeltető ezért fenntartja magának a jogot, hogy az ilyen adatokat előzetes figyelmeztetés nélkül törölje. Továbbá a virtuális valóság megtartása érdekében felhívja a figyelmet arra, hogy minden a chatben elhangzott kijelentés, csak és kizárólag virtuális, a valóságra nem alkalmazható beszélgetés része vagy egésze. A Szolgáltató nem vállal szavatosságot az esetleges társkeresési szándék sikerességéért illetve azok valóság tartalmáért, továbbá az elmaradt eredmény bárkitől történő számon kérhetőségéért, tekintettel a Szolgáltatás virtuális mivoltára. Az elküldött üzenetekért a felelősséget egyedül a felhasználó viseli. A felhasználó számára tilos a Szolgáltatást üzleti célokra,  különösen részben-vagy egészben tiltott illetve megtűrt anyagi ellenszolgáltatásért nyújtott szolgáltatás igénybe vétele érdekében (pl. prostitúció) felhasználni. Tilos továbbá a felhasználóknak bárminemű nyílt vagy burkolt reklám céljára felhasználni a Szolgáltatást, különösen vonatkozik ez az emelt díjas telefonos vagy egyéb internetes szolgáltatásokra.
A fenti feltételrendszer, valamint a hatályos jogszabályok betartása és betartatása érdekében az Üzemeltető célhoz kötötten – különös tekintettel egy másik felhasználó vagy operátor által tett panasz esetén - jogosult arra, hogy a felhasználók által folytatott kommunikációt monitorozza és a szabályok betartását ellenőrizze. A felhasználó tudomásul veszi és elfogadja az ÁSZF-nek és a törvényi előírásoknak megfelelő ellenőrzést. A weboldalról történő első üzenet beküldése ingyenes, mely egyben szerződéskötésnek is minősül.

A Szolgáltatás díja

A Szolgáltatás, a felhasználók által fizetendő díja a mindenkori aktuális marketing ajánlatban található. A felhasználó által a szolgáltatás igénybevételével válik az erre vonatkozó szerződés részévé. A Szolgáltatás díjának beszedését a felhasználóval szerződéses kapcsolatban álló mobiltelefon szolgáltató végzi, amelynek számlájában az emeltdíjas szolgáltatások – így a Szolgáltatás is - külön soron jelennek meg, a mobiltelefon szolgáltató Általános Szerződési Feltételei szerint. A www.szexorigo.hu weboldalon hirdetett szolgáltatás ára 259.84 Ft + áfa.
A Szolgáltatás aktuális díja mindig az üzenetváltás (chat) megkezdésekor hatályos díj.
Az  Üzemeltető jogosult a Szolgáltatás díját megváltoztatni, amelyet azonban az aktuális marketingajánlatban egyértelműen a Felhasználó tudomására kell hozni.
A Felhasználó a Szolgáltatást oly módon tudja igénybe venni, hogy ha az egyik hirdetésre válaszolni szeretne, először a marketing ajánlatban található kódszót köteles megadni, és azt az általa fogalmazott üzenettel kell elküldenie a szolgáltatás hívószámára. Az üzenet a címzettet csak helyes kódszó és helyes hívószám esetén éri el. A szolgáltatás díját a Felhasználó akkor is köteles megtéríteni, ha rossz kódszót, illetve rossz hívószámot ad meg és üzenete a címzettet nem éri el, mivel a Szolgáltatást ekkor is igénybe veszi.
Amennyiben a Felhasználó az igénybevett szolgáltatást nem fizeti meg, illetőleg a folyószámla fedezetlensége vagy túlterhelése esetén banki tranzakciós és egyéb díj felszámítására kerül sor, valamint a felszólítások költségei, a behajtás és esetleges egyéb bírósági vagy végrehajtási költségek kizárólag a felhasználót terhelik.
A felhasználó tudomásul veszi, hogy az esedékes és általa ki nem fizetett díjak behajtása érdekében az Üzemeltető harmadik felet (behajtó céget) bíz meg, akinek a behajtás érdekében a rendelkezésre álló felhasználói adatokat átadja. A behajtást végző gazdasági társaság a felhasználói adatokat kizárólag behajtási célra használhatja fel s az adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettség terheli.
A Szolgáltatás Felhasználó általi igénybevételének költségei (PC, szoftver, modem, mobiltelefon, stb.) kizárólag a felhasználót terhelik. Ugyanez vonatkozik a használatból eredő telekommunikációs költségekre (telefon szolgáltatási díjak) is.

A Szolgáltatással kapcsolatos tartalmak

 
Az Üzemeltetőnek a Szolgáltatással kapcsolatban üzemeltetett oldalain megtalálható összes tartalom - beleértve a védjegyeket, egyéb grafikai megoldásokat - az Üzemeltető kizárólagos szellemi tulajdonát képezik, illetőleg amennyiben az harmadik fél tulajdonában van, a tulajdonos az ilyen tartalmak felhasználását a részére lehetővé tette. A felhasználó kizárólag arra jogosult, hogy a szolgáltatás során rendelkezésre bocsátott formában abba betekintést nyerjen. Minden egyéb esetre az Üzemeltető fenntartja magának az összes jogot, amely kiterjed így különösen az utánnyomás, az egyéb online-szolgáltatásokon és interneten történő megjelenítés, sokszorosítás illetve adathordozón történő tárolás jogára, amely kizárólag az Üzemeltető előzetes írásos beleegyezésével lehetséges. A szolgáltatás internetes oldalaira olyan formában történő hivatkozás (link), melyben az oldalak más tartalmakkal együtt jelennek meg a Felhasználó felé (pl. Frames), vagy az a benyomás alakul ki, hogy az Üzemeltető oldalai egy harmadik személynek tulajdoníthatóak, az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulásához kötöttek.
. Az Üzemeltető idegen tartalomért, melyeknek csak a használatához biztosít hozzáférést, nem vállal felelősséget. Ugyanakkor fenntartja annak jogát, hogy lefolytassa a szükséges eljárást a jogszabályi előírások alapján, különösen az elektronikus kereskedelemről és az információs szabadságról szóló 2001. évi CVII. tv., valamint az elektronikus távközlésről szóló 2003. évi C. tv. vonatkozó rendelkezései alapján a jogellenes tartalmak használatának zárolása vagy eltávolítása iránt. Ugyanez a szabály vonatkozik azon oldalak tartalmaira is, amelyek a Szolgáltatás, illetőleg az Üzemeltető oldalaira hivatkoznak, amely oldalakért azok tulajdonosai tartoznak felelősséggel.
Az Üzemeltető által kínált szolgáltatások és a hozzá tartozó szoftverek használata a felhasználó saját felelősségére történik. Az esetleges károkért, melyek a szolgáltatások használatából vagy pedig a szolgáltatások használatának lehetetlenségéből adódnak az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Felhasználó vagy harmadik személy irányába, különös tekintettel arra, hogy a szolgáltatás díjának megállapítása, összhangban a Ptk. 314. §-val úgy kerül kialakításra, hogy az ilyen jellegű esetleges károsodásért a felelősségét az Üzemeltető kizárja. A felelősség kizárása vonatkozik a szolgáltatás megszakítására, időszakos kiesésére vagy befejezésére is. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a szolgáltatások keretein belül Felhasználó vagy harmadik személy magatartásáért, olyan tartalmakért vagy kijelentésekért, melyek látogatóktól, felhasználótól vagy harmadik személytől származnak.
A felelősség kizárása nem vonatkozik az olyan károkra, amelyek az Üzemeltető szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartására vezethetők vissza.

A felhasználó adatainak kezelése

 
A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybevétele, részéről az adatvédelmi nyilatkozat megadásának is minősül, amelynek birtokában az Üzemeltető a Szolgáltatás nyújtása céljából a felhasználó által megadott személyes adatokat jogosult kezelni. A kezelés ez esetben tárolást és a Szolgáltatás számára történő feldolgozást jelent, illetőleg az adatoknak a Szolgáltatásban résztvevő, szintén titoktartásra kötelezett Partner részére, illetőleg a díj nemfizetése esetén a behajtó cég részére való átadást jelenti.
A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételével hozzájárul, hogy az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat az Üzemeltető üzletszerzési és tájékoztatási célra (közvélmény- és piackutatás), valamint direkt marketing céljára felhasználja.
Amennyiben a Felhasználó az általa megadott hozzájárulást külön írásbeli nyilatkozatban megtagadja, úgy az Üzemeltető ilyen célra a személyes adatait a továbbiakban nem használhatja fel.

A Felhasználó adatainak felhasználása, azok személyes jellege nélkül

 
A szolgáltatás minőségének javítása érdekében a Szolgáltatás Felhasználó általi igénybe vétele egy álnév alatt rögzítésre kerül. Ezeket a rögzített anyagokat az Üzemeltető bizalmasan kezeli, szavatolja, hogy azok harmadik személynek legfeljebb teljes anonimizálást követően kerülnek átadásra. Az Üzemeltető teljesen anonim, annak személyes jellegétől megfosztott általános  statisztikai adatokat kiadhat harmadik személynek, hogy hirdetéseiket a célcsoportoknak megfelelően (kor, nem és egyéb kategóriák alapján) tudják testre szabni. Az Üzemeltető szavatolja, hogy ilyen esetekben sem ad át a felhasználó azonosítását lehetővé tevő adatokat.
Az Üzemeltető a Felhasználót SMS-ben vagy e-mail-ben rendszeres időközönként tájékoztathatja a szolgáltatás tartalmáról és kínálatáról. Az Üzemeltető adattároló alkalmazást (Cookie) használ, hogy a felhasználóról a szolgáltatás használata alatt információkat tároljon, mely alapján a felhasználót kizárólag mint a marketing szempontból meghatározott célcsoporthoz tartozó személyt kategorizálja. A felhasználónak lehetőséget biztosít, hogy böngészőjének beállításával ezt az adatkezelési módot megtiltsa.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy bizonyos tartalmak, melyeket felhasználó a szolgáltatás igénybe vétele vagy az SMS-chat használata során önként megad, alkalmasak lehetnek a felhasználó etnikai hovatartozásának, állampolgárságának, vallásának vagy szexuális irányultságának megállapítására. A felhasználó ezen információk megadásával kifejezetten hozzájárul a megadott adatok feldolgozásához és tárolásához.
Az Üzemeltető az adatokat bizalmasan és a Felhasználó kívánságának megfelelően kezeli. Egy a fent leírt kereteken túlmutató személyes adatokra vonatkozó adattárolás és -feldolgozás csak a Felhasználó előzetes írásos beleegyezése alapján, vagy ha a törvény lehetővé teszi az elektronikus eszközök által nyújtott célirányos ráutaló magatartás útján lehetséges. Az adatok csak addig kerülnek megőrzésre, amíg a felek közötti jogviszony fennáll, illetve a vonatkozó törvényi előírások ezt megkövetelik. Felhasználó a jelen ÁSZF, elfogadásával tájékozódott az adatok tárolásának, feldolgozásának és felhasználásának módjáról, melyek a szolgáltatások gyakorlásához szükségesek, amit tudomásul vesz és magára nézve kötelező érvényűként elfogad. Továbbá a felhasználó hozzájárul, hogy a későbbiekben az Üzemeltető reklámcélú üzenetekkel megkeresse. Az Üzemeltető kötelezi magát felek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezései betartására

A Szerződés időtartama

A szerződés a felhasználó és az üzemeltető között határozatlan időre jön létre és felmondás útján szűntethető meg bármelyik fél által.
A szerződést bármely fél indokolás nélkül írásban, e-mail, vagy SMS üzenet küldésével rendes felmondás útján megszünetheti. A felmondás a másik félhez történő beérkezéssel válik hatályossá. A Szolgáltatás felmondás utáni újabb használata egy újabb szerződéses jogviszonyt hoz létre.
A szerződés megszűnése esetén az Üzemeltető köteles a felhasználó adatait az erre vonatkozó igény esetén a nyilvántartásából véglegesen törölni.

Záró rendelkezések

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Szolgáltatás árait és az ide vonatkozó használati feltételeket bármikor megváltoztassa. Ezek a szabályok akkor lépnek életbe, amikor azok a www.szexorigo.hu weboldalakon publikálásra kerülnek. A felhasználó a szolgáltatások megjelenést követő további használatával a módosításokat teljes egészében elismeri és elfogadja.
Abban az esetben, ha az Üzemeltető tudomására jut a szerződés megsértése a felhasználó részéről, illetőleg olyan cselekmény, amely törvénybe ütközik, az Üzemeltető jogosult a vonatkozó törvényi előírások valamint jelen feltételrendszer betartása mellett minden vonatkozó adatot továbbadni a nyomozati szervek, illetve azon személyek felé, akik a jogellenes cselekedet sértettjei, amennyiben ennek a törvényes feltételei fennállnak.                                            
a a vonatkozó jogszabályok, vagy az adatvédelmi biztos ajánlása az adatátadási folyamat egyes formai, vagy tartalmi elemeit meghatározzák, akkor az Üzemeltető ennek megfelelően jár el.
A felek a közöttük felmerült vitákat elsősorban békésen kísérlik meg rendezni.
Az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk, az elektronikus kereskedelemről és az információs szabadságról szóló 2001. évi CVII. tv., valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Budapest, 2015.június.01.